جزئیات معیارها و شاخصهای انتخاب سیستم CMMS

با توجه به موارد فوق برای طراحی سیستم مناسب نت سئوالات ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:

نگهداری و تعمیرات بر روی چه تجهیزاتی انجام خواهد گرفت؟
کدامیک از استراتژی های مختلف نت بر روی تجهیزات اعمال خواهد شد؟ استراتژی نگهداری و تعمیرات بر کدامیک از روش‌ها مطرح مبتنی خواهد بود؟
سطوح تعمیراتی برای تقسیم‌بندی وظایف فنی تعمیراتی چگونه خواهد بود؟ چه رده‌های تعمیراتی برای فعالیت‌های نت تجهیزات در نظر گرفته می‌شود؟
سطوح تعمیراتی فوق توسط چه واحدهایی از سازمان انجام خواهد گردید؟
محل انجام فعالیت‌های نت برای هر کدام از رده‌های تعمیراتی، کجا و چگونه است؟ نوع فعالیت‌ها و ارتباط و وابستگی آنها چگونه خواهد بود؟
در ساز و کار انجام فعالیت‌های تعمیراتی چه نقشی برای سطوح سازمانی مختلف و رده‌های اجرایی یا مدیریتی در نظر گرفته می‌شود؟
واحدهای تعمیراتی و سایر واحدهای سازمان از جمله سازمان‌های پشتیبان با چه ساختار تشکیلاتی شکل خواهند گرفت؟ نقش و وظیفه هر کدام در زمینه نت چه خواهد بود؟
امکانات مورد نیاز انجام فعالیت‌ها و فرآیندهای نت توسط چه رده‌هایی تأمین شده و چگونه در اختیار تعمیرکاران یا مجریان نت قرار خواهد گرفت؟
برای انجام فعالیت‌ها و فرآیندهای سیستم نت چه اطلاعاتی و مابین کدام رده‌های سازمان و در چه سطحی بایستی مبادله شود؟
برای جریان یافتن اطلاعات در هر سطح و هر زمینه فنی یا پشتیبانی، مدیریتی و یا اجرایی چه محمل هایی مناسب است و چه فرآیندی در سازمان طی خواهد شد؟
ابتدا و انتهای جریان عملیات و فرآیند مناسب برای هر عملیات مرتبط با نت کجا و چگونه است؟
چه اطلاعات مبنایی برای تغذیه اطلاعاتی عملیات و فرآیندهای نت مورد نیاز و با چه فرمت و ویژگی‌هایی قابل ارائه است، چگونه تدوین و چگونه ذخیره‌سازی شود؟
نحوه تبادل اطلاعات بین رده‌ها و واحدها و اجزاء سازمان چگونه خواهد بود؟
آیا نیاز به اطلاعاتی برای ارزیابی سیستم، محاسبه هزینه‌ها/ مصرف اقلام و عملکردها در سطوح مختلف صفی و ستادی وجود دارد؟ تدوین گزارش چگونه صورت پذیرد؟
آیا در تخصیص امکانات بویژه منبع نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های نت محدودیت وجود دارد؟ محدودیت‌ها چگونه اعمال می‌شود؟
برای جریان یافتن اطلاعات و اجرای سیستم مطابق برنامه، کنترل‌های لازم چگونه خواهد بود؟
برای استفاده از سوابق تعمیراتی تجهیزات، ثبت، بایگانی و ذخیره‌سازی اطلاعات بازخور، چگونه خواهد بود؟
شرایط، موقعیت‌ها و حالتهای مختلفی که برای تجهیزات و یا سازمان بکارگیرنده و پشتیبان ایجاد می‌شود، چگونه است؟
استفاده از منابع بیرونی یا پیمانکاری و یا خدمات گارانتی از سازمانهای ذیربط با چه ویژگی‌هایی انجام می‌پذیرد؟
ارتباط سازمان‌های بکارگیرنده تجهیزات، رده‌های تعمیراتی، سازندگان و… در چه فرآیندی و با چه ویژگی‌هایی تعریف می‌شود؟
برای بهبود مستمر سیستم چه ویژگی‌هایی و در خصوص کدام عناصر و اجزاء سیستم و سازمان و سایر پارامترها باید مورد ملاحظه قرار گیرد؟
و شاید چندین سئوال دیگر که پاسخ به آن، اجزاء طراحی، فرمول‌های محاسباتی، نوع گزارشات، گردش اطلاعات، ویژگی شبکه، سطح هوشمندی سیستم مکانیزه، سطوح دسترسی به اطلاعات سیستم و سایر پردازش‌ها و ویژگی‌ها را مشخص خواهد نمود و در تعاملاتی که حسب نیاز سازمان بکار گیرنده تبیین می شود حول محورهای ذیل تعریف و تدوین می‌گردد:
ویژگی سازمان
ویژگی تجهیزات
ویژگی موقعیت‌ها و شرایط
محدودیتهای منابع و پشتیبانی
ویژگی سیستم و محدودیت‌ها
ویژگی فرآیندهای نت
ویژگی ارتباطات، تعاملات و بسترها
ذیلا جزئیات مرتبط با هر کدام از معیارهای عنوان شده در بالا آورده شده است:
ویژگی سازمان
پراکندگی رده‌های بکارگیرنده از لحاظ جغرافیایی
مدیریت‌های مجزای عملیاتی/ تعمیراتی / پشتیبانی
سطوح سازمانی (عرضی و طولی) متغیر متناسب با شرایط
ویژگی تجهیزات
ویژگی فعالیت‌های نت
وابستگی فعالیت‌های نت
تعدد نوع پریود فعالیت‌های پیشگیرانه
همپوشانی فعالیت‌های نت
تعدد محل انجام فعالیت‌های نت
سطح‌بندی فعالیت‌های نت (رده‌بندی)
فعالیت‌های کنسرواسیون و خروج از کنسروه اقلام در شرایط عدم وجود نیاز به عملیات تجهیز
تغییر نوع فعالیت‌ها حسب تغییر محیط نگهداری و عملیات (انبار/عملیات)
تغییر در مقدار پریود فعالیت‌ها بسته به موقعیت و شرایط (بویژه بحران )
تغییر در اطلاعات پایه فعالیت‌ها مثل ابزارهای انجام نت بسته به شرایط (بویژه بحران )
تعهدات گارانتی و چندگانه بودن آن برای تجهیزات یا سازندگان مختلف
امکان همزمانی برنامه انجام فعالیت‌های نت در رده های مختلف
لزوم برنامه ریزی انجام فعالیت‌های تعمیراتی رده‌های غیروابسته در سطوح بالاتر تعمیراتی بعد از بازرسی‌ها و اعلام سطوح پائین‌تر در شرایط مختلف عادی/بحران
وابستگی تجهیزات به یکدیگر در عملیات و تعمیرات (در بعضی از سیستم‌ها)
قطعات و اجزاء زمان‌دار و دارای اهمیت سابقه در جابجایی روی تجهیزات مختلف که آنها نیز در رده‌های مختلف جابجا می‌شوند.
تجهیزات بهینه سازی شده
تجهیزات به غنیمت گرفته شده/به غنیمت داده شده
موبایل بودن تجهیزات
پیچیدگی تکنولوژیکی (مخابرات/مکانیک/هیدرولیک/ اویونیک و…)
ویژگی موقعیتها و شرایط
موقعیت عادی

موقعیت بحران
موقعیت‌های ویژه
موقعیت و شرایط استقرار تجهیز
عملیات (تولیدی/خدماتی)
اورهال یا تعمیرات اساسی/بازسازی/بهینه‌سازی (در مراکز بازسازی)
محدودیت‌های منابع و پشتیبانی
کمبود/نبود قطعات ومواد (محدودیت انجام فعالیت‌ها/محدودیت برنامه‌ریزی) بویژه درشرایط بحران
کمبود/نبود ابزار و تجهیزات تعمیرات (محدودیت انجام فعالیت‌ها/محدودیت برنامه‌ریزی) بویژه درشرایط بحران
کمبود/نبود تخصص‌ها (محدودیت انجام فعالیت‌ها/محدودیت برنامه‌ریزی) بویژه درشرایط بحران
شرایط خاص استفاده از منابع خارج از سازمان
بسترهای نامناسب ارتقاء پرسنل تعمیراتی و جابجایی در سازمان و مسئولیت‌های نامتقارن و در نتیحه نبود پرسنل کارآمد در جای مناسب
ویژگی‌های سیستم و محدودیتها
استراتژیها و رویکردهای مختلف نت: Preventive Maintenance,Corrective Maintenance, Emergency Maintenance, Predictive Maintenance,محدودیت در استفاده بعضی سیستم ها یا اجزاء آنها مثل TPM و زیرسیستمهای مشارکت پرسنل و…
بهپویی سیستم‌ها.
اجرای سیستم بصورت جامع و یکپارچه.
ویژگی فرآیندهای نت
کنترل موقعیت جغرافیایی تجهیزات در پروسه های مختلف از دید کنترل اموال.
فرآیند انجام فعالیت‌ها و بازخورها.
فرآیند انجام بازرسی های فنی و بازخورها.
فرآیند انجام بازرسیهای ستادی و مدیریتی و بازخورها.
فرآیند انجام و ثبت سفارش و کنترل موجودی تعمیرات و مصرف اقلام.
فرآیندهای عادی/ویژه برای تمامی عملیات نت.
اعلام وضعیت تجهیزات.
تعهدات گارانتی و فرآیندهای انجام فعالیت‌های مرتبط.
جابجایی تجهیزات بین رده‌ها. فرآیند اعزام تجهیزات برای بازسازی.
ویژگی ارتباطات و تعاملات و بسترها.
محدودیت شبکه
محدودیت مخابرات
محدودیت امنیت اطلاعات
ویژگی تعاملات بین رده‌های (عملیاتی/تعمیراتی/پشتیبانی)
ویژگی تعاملات بین سیستمی در سیستم‌های یکپارچه (سیستم‌های کنترل وجودی / کنترل اموال و…)
سایر ویژگی‌ها
کدینگ اقلام و مشخصه ها در یک سیستم یکپارچه با سایر سیستم‌های مکمل
نتیجه‌گیری
طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه در سازمانهای مختلف با عنایت به ویژگی‌ها و پیچیدگی‌هایی که در اجزاء مرتبط با سیستم، فرآیندها و سازمان با ساختار متغیر بویژه در شرایط بحران وجود دارد و در خصوص تجهیزاتی که پیچیدگی خاص دارند امکان‌پذیر است. این سیستم تفاوتی آشکار با سیستمهای نت مرسوم که برای تجهیزات معمولی استفاده می شدند دارد. توجه به این ویژگی‌ها و پیچیدگی‌ها از جمله الزامات طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم نت مناسب است.

منابع
[۱] Winston C, N.,”Administration and Training: Keys to CMMS Implementation Success”, Plant maintenance, 2003, online at http://www.mt-online.com/articles/0402_admintraining.cfm?pf=1
[۲] Weir B. “Computerised Maintenance Management Systems (CMMS)”, Plant maintenance, 2003, online at http://www.plant-maintenance.com/articles/CMMS_systems.shtml
[۳] “COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMMS)”, online at http://student.ce.luth.se/gu/lp3/abd004/400cea01857aa/CMMS.pdf
[۴] What is CMMS, online at http://www.reliabilityweb.com


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.