مطالب توسط

مراحل پیاده‌ سازی نرم‌ افزار نگهداری و تعمیرات CMMS EAM

مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS به صورت استاندارد در صنایع بزرگ تشریح گردیده است که گام به گام پیش بروید و موفق شوید

ممیزی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

هنگام ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به ممیزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مواجه به ممیزی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks می شود