مطالب توسط

مدیریت دارایی سازمان EAM مدیریت دارایی فیزیکی PAM

اصطلاح مدیریت دارایی سازمان یا مدیریت دارایی فیزیکی (PHYSICAL ASSET MANAGEMENT) برای تمیز دادن Enterprise asset management  EAM و CMMS مطرح شد. یکپارچه سازی انبار داده ها و کلاس های دارایی در سازمانهای بزرگ که دارای بخش های کاری زیادی هستند در EAM مطرح شد.