نرم افزار دارایی فیزیکی یا نرم افزار نگهداری و تعمیرات

بین نرم افزار دارایی فیزیکی EAM با نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه فرقی است؟ برای سازمان یک نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی مناسب است یا یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز دارید؟ چرا باید تفاوت این دو را بدانید؟

دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS با امکان برگزاری جلسه آنلاین برای تشریح ماژول های قیمت نرم افزار و نحوه خرید و پیاده سازی CMMS

پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع

بعد از تهیه و خرید و نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه باید کرد؟ مهم ترین بخش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات ، استاندارد بودن فرایند آن است. استاندارد بودن مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرایطی دارد که در محتوی آن باید دقت زیاد شود. مشاور در کنار […]

چالش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

پیاده سازی هر سیستم نرم افزاری توام با چالش است. چالش های پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS را اگر بدانید قبل مواجه برایشان اقدام پیش بینی می کنید.

مراحل پیاده‌ سازی نرم‌ افزار نگهداری و تعمیرات CMMS EAM

مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS به صورت استاندارد در صنایع بزرگ تشریح گردیده است که گام به گام پیش بروید و موفق شوید