مدیریت دارایی سازمان EAM مدیریت دارایی فیزیکی PAM

اصطلاح مدیریت دارایی سازمان یا مدیریت دارایی فیزیکی (PHYSICAL ASSET MANAGEMENT) برای تمیز دادن Enterprise asset management  EAM و CMMS مطرح شد. یکپارچه سازی انبار داده ها و کلاس های دارایی در سازمانهای بزرگ که دارای بخش های کاری زیادی هستند در EAM مطرح شد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان CMMS

معرفی بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در ایران کدام است؟ نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان آیا وجود دارد؟ انتخاب یک نرم افزار CMMS

دانلود نرم افزار نت Cworks با قابلیت زبان فارسی

دانلود نرم افزار Cworks به صورت رایگان نسخه انگلیسی اش را با زبان های مختلفی ارائه داده است. دانلود نرم افزار نگهداری و تعمیرات Cworks