توقعات ما از نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات چیست؟!

در پیام یک از دوستان گرامی و خوانندگان سایت در خصوص نرم افزاهای نت آمده است:

بالغ بر ۱۰ شرکت نرم افزاری رو میشناسم. فکر می کنم قبل از خرید نرم Ria online افزار باید آنچه را از نرم افزار توقع داریم در نظر بگیریم. خیلی از نرم افزار ها واقعا برای صنایع متوسط و کوچک غیر کاربردی اند. در شرکت ما (کاشی ستاره میبد) از نرم افزار نت استفاده می کنیم و تا حد زیادی به آنچه توقع داشتیم از نرم افزار رسیده ایم.البته پارامترهای زیادی هستند که هنوز در دستور کارمان هستند.

پاسخ : توقعات خریدار از نرم افزار می تواند انحراف ایجاد کند همان مشکلی که اکثر نرم افزار های ایرانی دارند همین است که پایه نرم افزارهایشان بر اساس توقعات اولین کارخانه استفاده کننده حال بزرگ و یا کوچک(آن هم در ایران!) نوشته شده است و در ادامه توسعه پیدا کرده است!! این روش و دیدگاه را پیشنهاد می شود تغییر دهیم باید یک سیستم نت صحیح را درست شناسائی کنیم و در نرم افزار های نت بر پایه حداقلهای یک سیستم نت استاندارد شده و تعریف شده و یا پذیرفته شده در جهان امروز پیش برویم و بعد بر اساس خواسته های خاص

ادامه مطلب …

نیاز کلیدی به خدمات پشتیبانی مغزافزاری (دانشی)

 در قسمت اول این مجموعه به بررسی یک ویژگی خاص نرم افزارهای خارجی پرداخته شد و چهار مبحث کلیدی یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات را مطرح شد و در قسمت دوم به بررسی ویژگی دیگری از نرم افزارهای خارجی و نیاز کلیدی به خدمات پشتیبانی نرم افزاری پرداخته شد در این قسمت اشاره ای کوتاه به ویژگی سوم نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات خارجی پرداخته می شود و نیاز کلیدی دوم که خدمات پشتیبانی مغز افزاری باشد بررسی می گردد:

 در نرم افزار های خارجی نگهداری و تعمیرات ویژگی خاصی دیده می شود که بند دوم نیازهای کلیدی که مبحث پشتیبانی مغز افزاری باشد مرتبط است. نرم افزارهای نت را افراد متخصص در زمینه سیستم نگهداری و تعمیرات پشتیبانی فکری و دانشی می کنند و اغلب سایتهای آنها فقط به ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات می پردازند و در کنار ارائه یک نرم افزار مکانیزه نگهداری و تعمیرات بروی

ادامه مطلب …

نیاز کلیدی به خدمات پشتیبانی نرم افزاری

در قسمت اول یک ویژگی از خواص نرم افزارهای خارجی بررسی شد و در جمع بندی نیازهای کلیدی یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات لیست شد در این قسمت به بررسی ویژگی دیگری از نرم افزارهای خارجی پرداخته و یکی از نیازهای کلیدی را بحث می شود:

آنچه که در نگاه کوتاه از نرم افزارهای خارجی معرفی شده در سطح اینترنت می توان دید مبتنی بودن این نرم افزارها بر وب است در واقع این نرم افزارها جدا از بحث استفاده در شبکه یک سازمان از قابلیت نصب بروی وب یا اینترنت را دارند و کاربر از هر نقطه ای در جهان قابلیت دسترسی به داده ها

ادامه مطلب …

نیاز های کلیدی برای نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

 در اکثر مواقع توسط خبرنامه های سایتهای خارجی در خصوص نرم افزارهای جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات آگاه می شوم در هفته پیش بررسی دقیق تری بر سایتهای معرفی کننده نرم افزارهای نت تمرکز شد و اتفاق جالبی افتاده است! در طی سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۷ تعداد سایتها و شرکتهائی خدمات نرم افزاری در زمینه نگهداری و تعمیرات را ارائه می دهند بسیار زیاد شده است و شاید تخمینی چیزی حدود ۳ برابر شده است اما موضوع بسیار مهمی که در ارائهCMMS  های مشاهده می شود تاکید آنها بر نیازهای کلیدی مشتری برای استفاده از نرم افزار است .

مبحث برنامه ریزی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و غیره امروزه تا حدودی زیادی برای همه صنایع مشخص است و خواسته های نرم افزاری آنها نیز معلوم است لذا نیاز نیست که روی خواسته های یک سیستم نت مجدد صحبت کنیم (با توجه به اینکه در این سایت بیشترین مطلب

ادامه مطلب …