مدیریت دارائی سازمان EAM

اصطلاح مدیریت دارایی سازمان برای تمیز دادن Enterprise asset management  EAM و CMMS مطرح شد. یکپارچه سازی انبار داده ها و کلاس های دارایی در سازمانهای بزرگ که دارای بخشهای کاری زیادی هستند در EAM مطرح شد.

تا این زمان شرکتها مجبور بودند برای هر دسته از خدمات خود CMMS های جداگانه تهیه کنند. به عنوان مثال یک شرکت چند ملیتی که دارایی ۱۰ نوع خدمات و امکانات بود می بایست ۱۰ نوع CMMS را در سازمان خود پیاده سازی می کرد که این مساله استانداردسازی فرآیندها، پیش بینی لوازم یدکی موردنیاز، نامگذاری، کدینگ و یکپارچه سازی و تعامل با سیستم های حسابداری ودیگر سیستم های شرکت را دچار مشکل می¬نمود.
در اوایل سال ۲۰۰۰ اینترنت به عنوان یک ابزار موثر برای به اشتراک گذاشتن داده ها ادامه مطلب …