یکی از مهم ترین مباحث استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات دانستن مراحل پیاده سازی نرم افزار تعمیرات است که به درستی و استاندارد در سازمان استقرار یابد

بایگانی برچسب برای: مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

چگونه خرابی های کارکردی تجهیزات را استاندارد کنیم؟

در این مقاله خرابی های کارکردی تجهیزات را تعریف کرده، علت تهیه آن را بررسی میکنیم و برای استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات اقدام خواهیم کرد.