یکی از مهم ترین مباحث استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات دانستن مراحل پیاده سازی نرم افزار تعمیرات است که به درستی و استاندارد در سازمان استقرار یابد

نوشته‌ها

چگونه خرابی های کارکردی تجهیزات را استاندارد کنیم؟

در این مقاله خرابی های کارکردی تجهیزات را تعریف کرده، علت تهیه آن را بررسی میکنیم و برای استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات اقدام خواهیم کرد.

پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع

بعد از تهیه و خرید و نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه باید کرد؟ مهم ترین بخش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات ، استاندارد بودن فرایند آن است. استاندارد بودن مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرایطی دارد که در محتوی آن باید دقت زیاد شود. مشاور در کنار […]

مراحل پیاده‌ سازی نرم‌ افزار نگهداری و تعمیرات CMMS EAM

مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS به صورت استاندارد در صنایع بزرگ تشریح گردیده است که گام به گام پیش بروید و موفق شوید