نوشته‌ها

پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع

بعد از تهیه و خرید و نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه باید کرد؟ مهم ترین بخش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات به شکل استاندارد است. استاندارد بودن مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات مراحلی دارد که در محتوی آن باید دقت زیاد شود. مشاوره در کنار شما نقش […]

مراحل پیاده‌سازی نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات CMMS EAM

مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS به صورت استاندارد در صنایع بزرگ تشریح گردیده است که گام به گام پیش بروید و موفق شوید