ساختار درخت تجهیز را چگونه تهیه کنیم؟

طبقه بندی و کدینگ تجهیزات ساختار شکست تجهیز یکی از موارد اساسی و اولیه برای تهیه گزارشات تحلیلی قوی در جهت جلوگیری از خرابی تجهیزات است.

طبقه بندی و کدینگ تجهیزات باید چگونه باشد؟

در این مطلب قصد داریم در خصوص طبقه بندی و کدینگ تجهیزات صحبت کنیم. بعد از تهیه لیست تجهیزات که شامل تمام تجهیزات سازمان است، می‌تواند اقدام به طبقه بندی و کدینگ تجهیزات کرد.

تیم پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

تیم پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS از چه کسانی تشکیل شده است؟ چه اطلاعاتی برای شروع پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز دارند؟

لیست تجهیزات و مرز تجهیزات در استاندارد ۱۴۲۲۴

قصد داریم در خصوص مرز تجهیزات در استاندارد ۱۴۲۲۴ صحبت کنیم. اما انجام این کار چه اثری در بهبود وضعیت نت دارد؟ چگونه باید در نرم افزار CMMS پیاده سازی شود؟

دوره های آموزش پیاده سازی نرم افزار CMMS (6 دوره مهم)

برای آموزش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه دوره هایی نیاز است؟ چه مطالبی باید به تیم پیاده سازی نرم افزار منتقل شود؟