نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

CMMS  –  EAM  –  PMworks  

Computerized Maintenance Management System

نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چیست؟ معرفی کامل ۱۶ ماژول‌ و امکانات نرم افزار تعمیرات CMMS استاندارد. نرم افزار نت CMMS رایگان وجود دارد؟

بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS ایران چگونه انتخاب و پیاده‌سازی کنید؟ ریسک‌ها و فرصت‌های پیاده‌سازی و استقرار نرم افزار نت PM را بدانید.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM یا CMMS مخفف Computerized Management Maintenance System یک سیستم نگهداری و تعمیرات کامپیوتریزه که فعالیت‌های نگهداری پیشگیرانه PM و تعمیرات اضطراری EM تجهیزات مدیریت می‌کند.