آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات برای استقرار نرم افزار CMMS

آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات به صورت تخصصی است. این مشاوره برای نصب و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع مختلف کشور انجام می شود.

شما برای پیاده سازی و نصب نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز به آموزش پرسنل فنی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات دارید. هم چنین بعد از آموزش نگهداری و تعمیرات نیاز گردآوری داده های تجهیزات از نظر کدینگ تجهیز و کدینگ مکان و درخت تجهیز و آرشیو فنی و برنامه ریزی دارید.

برای استقرار مناسب و کارآ نرم افزار نگهداری و تعمیرات ما آموزش و مشاوره نگهداری و تعمیرات استانداردسازی و مدون شده است.

دوره های آموزش پیاده سازی نرم افزار CMMS (6 دوره مهم)

برای آموزش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه دوره هایی نیاز است؟ چه مطالبی باید به تیم پیاده سازی نرم افزار منتقل شود؟

نرم افزار دارایی فیزیکی یا نرم افزار نگهداری و تعمیرات

بین نرم افزار دارایی فیزیکی EAM با نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه فرقی است؟ برای سازمان یک نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی مناسب است یا یک نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نیاز دارید؟ چرا باید تفاوت این دو را بدانید؟

پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS در صنایع

بعد از تهیه و خرید و نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS چه باید کرد؟ مهم ترین بخش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات ، استاندارد بودن فرایند آن است. استاندارد بودن مراحل پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرایطی دارد که در محتوی آن باید دقت زیاد شود. مشاور در کنار […]

چالش پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

پیاده سازی هر سیستم نرم افزاری توام با چالش است. چالش های پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS را اگر بدانید قبل مواجه برایشان اقدام پیش بینی می کنید.

ممیزی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

هنگام ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به ممیزی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مواجه به ممیزی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks می شود